“ஓளை அணுப்பிற்க்கேண்”

03/11/2019

ஐயய்யோ!

-0-0-0-0-0-

எண் தொளைபேசியென்னை, ஒட்டிசைவு மூளமாக மட்டும் நாண் அரிந்துல்ல அள்து மட்றபடி தொடர்புல்ல ஏளறைகலுக்கு அப்பார்பட்டு யாறுக்கும் தெறியாது.

ஆணால், இந்த ஏலறைகலிளும் சிளறுக்கு, நம் டமிள் மொளியிள் பிறச்சினை. எண்ண செய்ய, சொள்ளுங்கல்? :-(

ஒறு சகஏளறைக்கு ஒறே கோபம், இண்தப் பதிவைக் குரித்து: சித்திரமும் கைப்பலக்கம், செந்தமிலும் நாப்பலக்கம்

இண்றுகாளையில் தாண் படித்தாறாம்! எதிற்விணையாக, ஒரு ஓளை அணுப்பியிறுக்கிராம்!  அணுப்பிவிட்டு, எண்ணுடண் ஒறு சிரு தொளைபேசி உறையாடள்வேரு! “ஓளை அணுப்பிற்க்கேண்!”  அவுசாறி விகடண்ல வற்ர சங்ககாள ‘மண்ணா, வேந்தே’ டைப் ஜோக் அடிக்கிராறாம், ஜோக்கு.

தேவையா? ஏதாவது அட்டாச்மெண்ட் கிட்டாச்மெண்ட் எண அவறோட ஆன்குரிய வெட்டி பேக்கேஜ் செஞ்சி, மிண்ணஞ்சளோட அணுப்பிட்டாறோண்ணிட்டு பயம்மாப் பூட்ச்சி பா!

 

-0-0-0-0-

ங்கொம்மால, ணீயெள்ளாம் ஒறு தமிளனாடா? மாணங்கெட்டவணே!

ங்கோத்தா, வொணக்கு அடிப்பட தமிலே சுத்தம், ளவே வறமாட்டேங்குது, இந்த அளகுள, இணமாணமாம், தமிலோட மேண்மையாம்! கீளடியாம்… பாணைக் கிர்க்களாம், தமில் பிறாம்மியாம்… சும்பக்கூவாண்கல்.

ட்டேய்! மன்னாங்கட்டி முட்டாக்கூ! வொண்ணோடக் கீளடியப் புட்ச்சிக்கிணு எணமாணத்த சுற்ட்டிக்கிணு வோட்றா இங்கேற்ந்து. மூலெ கெட்டவணே, எண்ணோட தமிளப் பத்தியாடா ணீ எணக்கு அரிவொறே கொட்க்கரே??

வொண்ணமாரீ அறெகொரேங்கோ படிக்கனும்ணிட்டாடா நான் ஓட்டிசைவ நடத்தறேண்?

50+ வயசாயிட்டும் தமிள் உச்சரிப்பு வறாம இண்ணாடா, வொணக்கூ அப்டீ ஒறு எணமாணம், தமிள்ப்பட்று, தெற்ப்புள்தீ?

வ்வோத்தா… மருபடி மருபடி இங்க வறாதடா, சோம்பேரீ பேமாணீ.

வோட்றா.

 

6 Responses to ““ஓளை அணுப்பிற்க்கேண்””

 1. #keeladi Says:

  😭😔

 2. nparamasivam1951 Says:

  😪😪What is going on?


  • Sir, don’t get alarmed. I was only having a friendly (but open) discussion with a fellow rabid-Tamil. This guy is troubling me a lot, a LOT, these days. :-(

   Sorry. But this should stop him.

   If he does not, I am planning to divulge his name/email-id so that all our 7.5s can send him lessons on Tamil pronunciation; after the mastery of which and taking tests on saying zha la LA ra rRa etc, we can listen to him pontificating on this bloody #Keezhadi nonsense.

   Okay? 🐸

 3. S.Periyasamy Says:

  கோயிலில் பூஜை செய்யும் பலருக்கு சமஸ்கிருதம் சரியாக உச்சரிக்க வருவதில்லை. அதற்காக பூஜை செய்யக்கூடாது. வருமானம் பார்க்க கூடாது என சட்டம் போடுவீர்களா?


  • ஐயா, தாங்கள் சட்டம் வகையறாகக்களை மிக அதிகமாகப் படித்த சட்டம்பிள்ளை போலும், அதனால்தான் அதிஂமேதாவித்தனமாக இதற்கெல்லாம் சட்டம் போடவேண்டும் என்கிறீர்கள்.

   இம்மாதிரி விஷயங்கள் ‘பேச்சுச் சுதந்திரம்’ வகை. எப்படி வேண்டுமானாலும் கொளை செய்யளாம். சட்ட பூற்வமாக ஒறு ப்றஜ்ஜணையும் இள்ளை.

   அவை ஒரு புறமிருக்க,  எந்த மொழியையும் தூக்கிப் பிடிப்பவர்கள், அதன் பெருமையைப் பறைசாற்ற விரும்புபவர்கள், அதற்கு அடிப்படைத் துரோகத்தையாவது செய்யாமலிருப்பதே சரியானது எனக் கருதுபவன் நான். (அதனால்தான் ஆங்கிலத்தை ஒழித்துக்கொண்டிருக்கிறேன் என்பதையும் நீங்கள் அறிவீர்கள்)

   ஆக, தாங்கள் கோயில்களுக்குப் போய் எந்தெந்த அர்ச்சகர் சரியாக ஸம்ஸ்க்ருதத்தையோ தமிழையே கொளை செய்கிறார் என ஆராய்ந்து (தாங்கள் தமிழிலும் ஸம்ஸ்க்ருதத்திலும் பெரியதொரு விற்பன்னராகத்தான் இருக்கவேண்டுமல்லவா?) ஒரு ஜாபிதா போட்டு எனக்கு அனுப்பினால், நாமிருவரும் சேர்ந்து நமக்கிருவரையாவது சரி செய்யலாம்.

   மட்ற்றபடி, தமிளைக் கொளை செய்பவற்கல் ஒளிக்கப்படவேண்டும் எண்பதிள் தீவிறமாக இறுக்கவும்.

   ணந்ரீ.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s