அதாவது 1,2, 3, … Read the rest of this entry »

All ye bleddy jobless 7½s! Read the rest of this entry »

23->26 Read the rest of this entry »

என்னிடம் குழந்தைகள் யாராவது வசமாக மாட்டிக்கொண்டால்… Read the rest of this entry »

முதலில், இந்தப் பதிவுக்கு ‘ஜெயமோகன் எனும் புளுகுணி மாங்கொட்டை‘ என்ற தலைப்பை வைத்தேன்.

ஆனால், அதுவோ பாவப்பட்ட மாங்கொட்டை – அதுபாட்டுக்கு சப்பிப் போடப்படுமொன்றுக்கு ஏன் தொந்திரவு கொடுக்கவேண்டும், கண்டதோடு சேர்த்துக் கோர்த்துவிட்டு அவப்பெயர் வாங்கிக் கொடுக்கவேண்டும் என்று… … Read the rest of this entry »

எனக்கு வரும் கனவுகள், பொதுவாகவே வினோதமானவை – விவரிக்க முடியாதவை. ஆனால், அண்மையில் எனக்கு வந்த கனவில் ஒன்று அப்படியில்லை. நனவாகும் கனவாகத்தான் அது படுகிறது. Read the rest of this entry »

A whole lot of history that we know of about Ashoka, the Mauryan emperor, his ‘pacifism,’ his ‘guilt’ about the terrible Kalinga war, the way he was before and after ‘conversion to Buddhism’ are mere, but systematic falsifications. Yes. We have mostly been misled and therefore misinformed. (for a listing of most of the references from which various ideas have been taken for this post, scroll right to the bottom) Read the rest of this entry »

ஒருகாலத்தில், முகலாயர் சமயத்துக்கும் முன்பே, பொதுயுகம் 700 வருட வாக்கில் நடக்க ஆரம்பித்த சம்பவம் இது. இப்போதும் நடக்கக்கூடுவதுதான்! ஏனெனில் அக்காலத்தின் வழித்தோன்றல்கள் இக்காலங்களிலும் இருக்கின்றனரே! (எடுத்துக்காட்டாக, ஸெமிட்டிக்-லிபரல்-இடதுசாரி நேருவியஸோஷலிஸ நன்றிகெட்ட நாய்கள்) Read the rest of this entry »

Granted & considering the fact that even I (I! Imagine!!) have difficulties in trying to figure out & interpret what is it in the hell that I am ‘being,’ whenever I say or do not say or do or do not do something – I really understand the other questions (of the perplexed without perspective) in the genre… Read the rest of this entry »

The take-off on the amoral LeLis – continues… (continued from the previous Part 1) Read the rest of this entry »

Lousy, arrogant, self-absorbed semi-literates. What else! Read the rest of this entry »