…ஒரு சவால். (ஏனெனில் உங்கள் அறிவிலித்தனமான கொசுக்கடி பொறுக்கமுடியாமல் போய்க்கொண்டிருக்கிறது!) Read the rest of this entry »

…உங்களுக்கு முன்னறிமுகம் உள்ளதா? Read the rest of this entry »

ஆ! Read the rest of this entry »

இன்னொரு வழி. :-) Read the rest of this entry »

தமிழக அரசே! நன்றி! நன்றி!! நன்றி!!! Read the rest of this entry »

…பறவையரசர் அலகிலாக் கறுப்பனார், ஸிக்மண்டூகனார் இரட்டைக்கண்ணனார், ஆசைவென்றோன், நல்லகறுப்பனார் போன்றவர்கள் ‘இப்படிச் சொன்னார்கள்’ அல்லது ‘இப்படியும் சொன்னார்கள்’ என ஒரு எழவு ஸ்க்ரீன்ஷாட்டையோ சுட்டியையோ அனுப்பவேண்டா. Read the rest of this entry »

:-( பிரச்சினை என்னவென்றால்… Read the rest of this entry »

(This is from an internal IIT informal communication (a very balanced/sane take – and therefore longish) that reached me. I do not have any formal ‘permission’ to publish it, but am going ahead – and I vouch for the authenticity and sentiments expressed in it.

Please read the whole text, reflect – and identify the scumbag protestwallah activists, especially from the unethical ‘media’ and from self-serving ‘liberal/dravidian circles’ who will stoop to any abysmal/bottomless depths to vilify people and destroy Institutions…) Read the rest of this entry »

உடையப்போகிற செய்தி!

வரப்போகும் செய்திகளை உருவாக்குவது ஒத்திசைவு!! Read the rest of this entry »

அல்லது, எனக்கு முற்றி விட்டது. Read the rest of this entry »

துக்கம் அனுஷ்டிக்கப்படும் விதமாக, ஒத்திசைவு பள்ளிக்கு நாளை விடுமுறை. யாரும் புதிய அக்கப்போர் படிக்கிறேன் பேர்வழி என வந்து ஏமாற வேண்டாம். நாளை, ஒன்றும் தரவேற்றப்பட மாட்டாது.

மௌன அஞ்சலி செலுத்த வருபவர்களுக்கு பின்னூட்டப் பகுதி திறந்து வைக்கப்படும். மலர் அஞ்சலி செலுத்த விரும்புவோர், செலுத்தலாம். Read the rest of this entry »

3.0

01/12/2018

போங்கடா மயிராண்டிகளா!

Read the rest of this entry »