ஒரு நண்பர் இப்படிக் கேட்டிருக்கிறார்:

Read the rest of this entry »

Another. Read the rest of this entry »

There are many points of view through which the urban legend of ‘how missionaries helped bharatiyas combat leprosy ALSO‘ could be rebutted and thoroughly debunked – but the following pointers are from the perspective of harvesting souls, whiteman’s burden & — our very own whitewashing clerks & clueless sepoys – of both inland and overseas kind. Read the rest of this entry »

அண்மைய காலங்களில் மறுபடியும் மறுபடியும் திரும்பத் திரும்ப, இந்த அவமானம், நம் சோழர்களின்மீது இழைக்கப் பட்டுவருகிறது. Read the rest of this entry »

இதில் சிலபல பிரச்சினைகள். (இது சர்வ நிச்சயமாகச் செய்யப்படவேண்டும் என்றாலும்) Read the rest of this entry »

சீனாக்கார கோவிட்-19 வைரஸ் காரணமாக(வும்), சுத்தமாக வெளியிலேயே போக அவசியமில்லாததால், வீட்டுத்தோட்டம் கனகம்பீரத்துடன் புனருத்தாரணம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. Read the rest of this entry »

23->26 Read the rest of this entry »

This is a kinky ‘lesson flow plan’ I made, for my use and incidentally for others to use/propagandize, about 3 years back and is reproduced here, of course after some mild edits. Here’s hoping you find this template (and the resources listed out at the bottom of this post that I based this lesson upon & the details of activities) to be useful to work with your children and others…

…or even as a point-of-view through which we can look at Life’s fascinating patterns and its incredible processes. Read the rest of this entry »

L O V E L Y. :-) Read the rest of this entry »

Okay, I retrieved another experiment/details teacher-doc from elsewhere and my broken hard-disk – I wrote a draft of this some 12-13 years back or so. (Here’s one on micrometeorites!) Read the rest of this entry »

micrometeorites!

10/05/2020

Sharing a sample of one of the many, many ‘lesson plans’ that I created, using bits and pieces from all over. So that the other teachers can also follow the script/steps & do it, may be spice it up, add some of their own kinkiness etc etc – that is, if they like these modes of madnesses, or madenesses, if you will.

Read the rest of this entry »

கோரிக்கை; உதவ முடியுமா?

Read the rest of this entry »