வாட்ஸ்அப் வட்டத் தனிச்சுற்றுகளில் பகீரப் பட்டிருந்த, ஆனால் பரவலாக அனைவராலும் படிக்கப் படவேண்டிய இந்த பகீரங்கக் கோரிக்கை, உங்களது மேலான பார்வைக்குக் கொணரப் படுகிறது…(இதை எழுதியவர் யாரென்று தெரிந்துகொள்ள முடிந்தால் மகிழ்வேன்!) Read the rest of this entry »

This is a kinky ‘lesson flow plan’ I made, for my use and incidentally for others to use/propagandize, about 3 years back and is reproduced here, of course after some mild edits. Here’s hoping you find this template (and the resources listed out at the bottom of this post that I based this lesson upon & the details of activities) to be useful to work with your children and others…

…or even as a point-of-view through which we can look at Life’s fascinating patterns and its incredible processes. Read the rest of this entry »

தினமும் ஒன்றிரண்டு மின்னஞ்சல்கள் வந்துகொண்டிருக்கின்றன, இந்த அறிக்கைகளையும் அவற்றின் விவரங்களையும் கேட்டு –  ஆகவே. Read the rest of this entry »

Frankly, I dunno which one is better. Read the rest of this entry »

அடுத்த (அடுக்காத) தவணை… Read the rest of this entry »

It is not that I want to become ‘successful as a writer’ or anything, bah, oh my – but, I find the following snippet from Stephen King (from his book ‘On Writing: A Memoir of the Craft‘) to be useful.

This is XXL: 2500+ words; it would be useful to plod thru’ the whole thing, as it provides context & some clarification for this Othisaivu blog – the Resonance. प्रत्याह्वय, if you will…

Read the rest of this entry »

​பிரச்சினை, பிரச்சினைRead the rest of this entry »

….of Pakshirajan ‘PAK’ Ananthakrishnan – a sample.

Or, conclusively proving as to why (and how) our dear Chacha Nehru was a veritable disaster, also in India’s ‘Defense Policy.’

This post is some 2800+ words long, so bear with me; because, scumbags need to be shown for what they are worth, with proof, evidence and all that shit…

Read the rest of this entry »

ஒரு சுக்கும் தெரிந்துகொள்ள முயற்சிக்காமல், ஒரு மசுறு பின்புலத்தையும் அறிந்து கொள்ளாமல் – அலுங்காமல் நலுங்காமல் உட்கார்ந்த இடத்திலேயே… Read the rest of this entry »

மதியம் ட்விட்டர் பக்கம் வந்தால், ஒரு கல்விமாமாத்தனமான, பொறுப்போ வக்கோ அற்ற, அதாவது, திராவிடப் பகுத்தறிவுபூர்வமான ஒரு உளறல் குப்பைக்கருத்து. Read the rest of this entry »

கீழ்கண்ட ‘விமர்சன’ வரிகள், அனீஷ் க்ருஷ்ணன் ‘மயில்’ நாயர் அவர்கள் எழுதியதாகவும், அதுவும், தண்டக்கருமாந்திரனான என்னைக் குறித்து(!) அவர் நக்கலாக எழுதியுள்ளதாகவும்… Read the rest of this entry »

விடாது குறிப்பு! ஹா! Read the rest of this entry »