மிச்சாமி துக்கடம். Micchaami Dukkadam. Read the rest of this entry »

ah um & oh yeah?

02/05/2021

Dunno how many of my dear Colleagues & Senior Fellows of the world famous 7.5 University, listen to Jazz. Read the rest of this entry »

Another. Read the rest of this entry »

அதாவது, இந்தப் பாதசாரி த்ருஷ்டாந்தம்/எடுத்துக்காட்டு வழியாக சில உலக நடப்புகளைப் புரிந்துகொள்வது மட்டுமல்லாமல், நாம் தொடர்ந்து முன்னேற என்ன செய்யவேண்டும் (அல்லது, நம்முடைய இக்கால பிரச்சினைகளை, நாம் முனைந்து சரியாக்காமல் எதிர்கொள்ளாமல், பிறரை (நியாயமாகவே கூட) குற்றம் சாட்டுவதால்  அல்லது அவர்களுடைய உதவிபெற்று மட்டுமே தீர்த்துக்கொள்ளமுடியுமா?) என்பதையும் நாம் புரிந்துகொள்ளவேண்டும். Read the rest of this entry »

முந்தைய பதிவின் (= பாம்புகள் – சில நினைவுகள், கடிப்புக் குறிப்புகள் (1/2)) தொடர்ச்சி…

-0-0-0-0-

…பாயைச் சுருட்டிக்கொண்டு வீட்டுக்குப்போய் விளக்கொளியில் Read the rest of this entry »

27->30 Read the rest of this entry »

…இப்படிப் பட்டவர்த்தனமாகச் சொல்வதற்கும் அதன்படி நடப்பதற்கும் – சர்வ நிச்சயமாக முதுகெலும்பும், கொள்கையில் உறுதியும், அசாத்திய தர்மாவேசமும், ராஜரீக அனுபவமும் வேண்டும். யோகி அவர்களுக்கு ஜே! Read the rest of this entry »

என் தாயாருக்கு வயது 82  ஆகிறது; நினைவுப் பிறழ்வுகள், அதுதொடர்பான மனோதத்துவ ரீதி சிக்கல்கள், பாரனொயா எனப் பல ஆண்டுகளாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. Waiting for Godot… Read the rest of this entry »

என்னிடம் குழந்தைகள் யாராவது வசமாக மாட்டிக்கொண்டால்… Read the rest of this entry »

எனக்கு வரும் கனவுகள், பொதுவாகவே வினோதமானவை – விவரிக்க முடியாதவை. ஆனால், அண்மையில் எனக்கு வந்த கனவில் ஒன்று அப்படியில்லை. நனவாகும் கனவாகத்தான் அது படுகிறது. Read the rest of this entry »

விடாது குறிப்பு! ஹா! Read the rest of this entry »

micrometeorites!

10/05/2020

Sharing a sample of one of the many, many ‘lesson plans’ that I created, using bits and pieces from all over. So that the other teachers can also follow the script/steps & do it, may be spice it up, add some of their own kinkiness etc etc – that is, if they like these modes of madnesses, or madenesses, if you will.

Read the rest of this entry »