It is not that I want to become ‘successful as a writer’ or anything, bah, oh my – but, I find the following snippet from Stephen King (from his book ‘On Writing: A Memoir of the Craft‘) to be useful.

This is XXL: 2500+ words; it would be useful to plod thru’ the whole thing, as it provides context & some clarification for this Othisaivu blog – the Resonance. प्रत्याह्वय, if you will…

Read the rest of this entry »

மே 20. இன்று: பாகிஸ்தானிய ராணுவம் + பங்க்ளாதேஷ் இஸ்லாமிய வெறி ரஸாக்கர்கள் சேர்ந்து சுமார் 8000-10000 ஹிந்துக்களை (= நிராயுதபாணிக் குழந்தைகள், பெண்கள், ஆண்கள்… அனைவரும் இஸ்லாமிய அடக்குமுறைகளுக்குத் தப்பி பாரதம் செல்ல முயன்று கொண்டிருந்த அப்பாவி ஏழை அகதிகள்) கொத்தாகக் கொன்ற தினத்தின் 49ஆம் ஆண்டுவிழா. Read the rest of this entry »

பிஸ்மில்லாஹ் இர்-ரஹ்மான் இர்-ரஹீம்

அறிக்கை

லா இல்லாஹா இல்-அல்லாஹ் முஹம்மது-ர்-ரஸூலல்லாஹ்!

சீனாக்கார கொரோனா கோவிட்-19 வைரஸ் ஜிஹாத் தொடர்பான… Read the rest of this entry »

Yes. Akbar ‘the Great’ s/o Humayun, grand son of Babur, was actually a Jihadi. He worked for his Caliphate. He hated Infidels/kaafirs. He was for an Islamic State & was an Islamist.  He was for annihilation of Kaafirs/infidels. He killed non-combatant Hindus. Enslaved hapless Hindu women & Children. Looted. Was for the destruction of ‘polytheist’ Hindu idols & temples. One of the stellar examples of this set of attributes of Akbar, is what happened during and after his ‘Siege of Chittorgarh’ circa 1568.

That is, Akbar followed Islamic practices as exemplified by his Prophet.

If Akbar were around now, he would be heading ISIS, yes – and of course, would be beheading Kaafirs/Kuf’rs. Thanks so much!

Jodha Jihadi Akbar

That’s why he is the darling of our Left-liberal, eminent Twistorians.

-0-0-0-0-0-

Some notes based on his own admissions & fathnama ‘victorious rants’ follow. This was originally posted by me, as a twitter thread comprising some 15 tweets, and is reproduced here.

Debunking the myths about Jalaluddin ‘Akbar,’ the blood thirsty Mongol/Mughal warlord… …that, he was a humanist, considerate etc – with all the fabricated/overdone stories of ‘sulh-i kul‘ universal peace, ‘deen-i illahi,’ religious tolerance, ganga-jamuni tehzeeb… (1/15)

Because he was an out-and-out Islamist Jihadi mass-murderer, who was most interested in playing his designated role as the lead of his Islamist Caliphate. (and to think that Akbar is celebrated for his ‘sarva dharma sambhavana’ etc!) (2/15)

Siege of Chittorgarh (Mewar, Rajasthan) happened between October 1567 & February 1568; the Sisodias & their vastly outnumbered brave Rajput warriors of Mewar defended their fort for ~4 months against the continuous assaults of a much superiorly armed Mongol army of Akbar. (3/15)

Finally Siege was broken and the Mongols won.

Then, Mughals followed up their bloodbath with the killing of innocents – boys, men + slave taking of women, as authorized in Islam. Qatl-e-aam. ‘massacring in-general/all.’ With the full blessings & based on an ORDER of Akbar. (4/15)

Extracts from the Fathnama-e-Chitor (9th March, 1958) – a ‘victory letter’ issued by Akbar from Ajmer, in which he clearly says he is waging a Jihad, invokes Islam, calls his state a Caliphate & orders mass killings of the innocent Hindus in the name of Allah & his Prophet. (5/15)

Akbar considers himself a Sultan working on the idea of khilafat/caliphate and says Allah helped his army finish off the Infidels. And, quotes extensively from Quran. Many bloodthirsty ‘sword verses’ are quoted. (6/15)

In which, he considers his state a khilafat / Caliphate. So much for the myth & the systematic propaganda that Moghuls ‘blended in’ with Indians and Bharat – whereas in reality, the Mongol horde/invaders where ONLY in interested in converting Bharat to Dar al-Islam. (7/15)

Akbar is very clear; he talks about War (Ghiza) AND, Jihad.

Under Jihad, as he says, he has annihilated infidels, raised the standard of Islam, removed the darkness of polytheism by Sword. Destroyed temples, idols in India!

(but Akbar is SECULAR!) (8/15)

Akbar makes it clear that War (Ghiza) as well as Jihad, were in his mind when he was planning to attack the Rana (=Udai Singh II, father of Maharana Pratap Singh) of Chitor.

Akbar also thought of his increasing zeal for his ‘divine religion!’ Is Jihad Secular or what?? (9/15)

Akbar makes it amply clear that his soldiers/troops were merely Jihadis, who were interested in achieving ‘martyrdom.’ (10/15)

After the siege is broken, the Islamist army of Akbar, as per command, does Qatl-e-aam.

Killing of ALL infidels. Outright massacre of even non-combatants. Enormous slave taking of women+children.

Because ‘Allah permits it.’ He was an austere scholar of Islam, of course! (11/15)

More than 30, 000 Hindus got massacred in this particular instance of Qatl-e-aam.

While winding up / summarizing his Fathnama, Akbar is happy that a Jihad was waged successfully and is therefore thankful to Allah, in a secular-liberal way, of course! (12/15)

Akbar winds up his Jihadi Fathnama with the hope that he will reach the seat of his Caliphate – Agra soon. (13/15)

Our left-liberals are oh so particular about reiterating that Mughals, especially like Akbar, were very Indianized and were more Indians than Hindus.

So, a Caliphate is Hindu or Secular? Is Jihad Secular??

Am confused. (14/15)

Sources: Off: Saiyid Abul Qasim Namakin, Munshaat-wa Ruqaat-i Namakin, Aligarh University MSS No. 26, Farsiya 3 Nathr; Fathnama-i Chitor.

+ An annotated translation by Ishtiaq Ahmed Zilli & Ishtiaq Ahmad Zilli. Proceedings of the Indian History Congress, Vol. 33 (1971), pp. 350-361 (15/15)

-0-0-0-0-

Of course Akbar is the most tolerant of all the OTHER Moghuls, and this much we ought to accept. Thanks! When there have been no real standards of/for Moghuls to live up to, our genteel Aurangzeb could be hailed as an Angel, yeah?

Also, Moghul contributions, such as the above, to Bharat have really been great, tremendous, marvelous, excellent, incredible, unbelievable, humane, syncretic etc etc.

Akbar, is truly the Great. Amen.

END

Other pointers to (data/primary source based) information that praise Akbar.

 

 

 

இஸ்லாமியக் கல்லெறிதல் கலாச்சாரப் புராணத்தின், நவாப்ராணியம்மாள் உபபுராணம் முந்தைய  (கல்லெறிதலே பண்பாடாக (அல்லது குரூர வன்முறையே வழிபாடாக) என்பது போல, சில ஒருமாதிரி குறிப்புகள் (1/4) 07/05/2020) பதிவிலிருந்து தொடர்கிறது… Read the rest of this entry »

இது உரக்கச் சொல்லப்படவேண்டும். ஏனெனில். Read the rest of this entry »

There are many myths & farces about our dear Mughals (actually, Mongols) – who are re-introduced to us constantly by erudite darbari historians as – ‘Civilized folks,’ who made significant contribution to arts, architecture etc etc – and that they actually administratively ‘unified India’ + brought about the fine facets of syncretism, sufidom, ‘ganga-jamuni tehzeeb,’ ‘muslim-hindu bhaibhai’ etc, etc.

Of course, nothing could be farther from truth, or the then reality. Read the rest of this entry »

அல்லாஹூ அக்பர்! பிஸ்மில்லாஹ் இர் ரஹ்மான் இர் ரஹீம்!! Read the rest of this entry »

Lest we forget.

Yesterday was the 49th anniversary of the Secular, Islamic massacre, or, the business-as-usual Jihad, if you will. Read the rest of this entry »

எனக்கு நிறைய, அறிவுஜீவி எனத் தங்களைக் கருதிக்கொள்ளும் (=foetus direction horsegram also. ©2020, S.Ramakrishnan) அன்பர்கள், இன்னமும்கூட இருக்கிறார்கள். இவர்களில் பெரும்பாலோர் இடதுசாரிகளும் லிபரல்களும். முக்கால்வாசிப்பேர் கிழக்கோட்டான்கள் அல்லது கோட்டாளிகள்.  குறைந்தபட்சம்  45+ வயது. Read the rest of this entry »

வடக்கே மட்டுமில்லாமல், நம் தென்பாரதத்திலும் இந்தத் துப்பல்கள் நடக்கின்றன; தங்கள் உயிரைத் திரணமாக மதித்து, மாளாக் கருணையுடன் உதவ வருபவர்கள் மேலேயே, முஸ்லீம்கள் சிலர் (குறிப்பாக, தப்லீகி ஜமாஅத் அமைப்பைச் சார்ந்த உதிரிகளும் அவர்களைச் சார்ந்தவர்களும்) இப்படித் துப்பல் செய்வது நடந்து வருகிறது. Read the rest of this entry »

… in the context of the lumpen from Tablighi Jama’at spitting on the caring, compassionate & overworked government healthcare staff and police forces of Bharat. Read the rest of this entry »