இப்படித்தான்! Read the rest of this entry »

ஹனிய ஹராம், Read the rest of this entry »

நம்மில் எவ்வளவுபேர் இவற்றில் ஒன்றைக்கூடக் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம், சொல்லுங்கள்?

Read the rest of this entry »

என்ன செய்வது. உங்கள் கர்மா. Read the rest of this entry »

பலப்பல வாரங்களுக்குப் பின், இன்று அவர் தளத்திற்குச் சென்றேன். தவறு செய்துவிட்டேன். :-( Read the rest of this entry »

Now, I know. Read the rest of this entry »

We all know that Dalrymple is one of the finest Twistorians that we have been fortunate enough to have in our midst. We also know that he is a skilled Whitewasher, that is, a White lovingly helping us Whitewash the macabre deeds of the Mughals. Thanks so much! Read the rest of this entry »