கொடும்பாதகத் துகளான, தமிழகத்தையும் லெமூரியாவையும் ஒருங்கே ஒழிக்க வந்திருக்கும் இந்த ந்யூட்ரினோவின் உண்மை சொரூபம்…. Read the rest of this entry »

Advertisements

ஆனால் – ஒரு விஷயத்தில்கூடக் களத்தில் இறங்கிக் காரியம் செய்யமாட்டான்; கைகளை அழுக்காக்கிக் கொள்ளமாட்டான், உழைத்துண்ணவும் மாட்டான் எம் மானமிகு மரத் தமிழன். #தமிழேண்டா! Read the rest of this entry »

எச்சரிக்கை: ~1500 வார்த்தைகள்! Read the rest of this entry »

ஆமென்.

ஆனால் – சிலபல உண்மைகளைச் சொல்லியே ஆகவேண்டும். Read the rest of this entry »

(அல்லது) திராவிட இளைஞர் அணியின் 64வயதேயான இளம் பிராயத் தலைவர் மேதகு இசுடாலிர் வகையறாக்களின் பரிசுத்த ஆவித் தமிழ், பராக்! பராக்!! Read the rest of this entry »

Not even, Audrey Truschke! :-(

Someone HAD to do this sometime. So. Read the rest of this entry »

பொதுவாகவே (இரண்டு விதிவிலக்குகள் தவிர) இந்த சார்ட்டர்ட் அக்கௌன்டன்ட்களுடன் தொடர்பு வைத்துக்கொள்ளவே மாட்டேன். Read the rest of this entry »