ஒத்திசைவு…

| … | γνῶθι σ0εαυτὸν | बूद्धूराम् | … | If you don't read the newspaper you are uninformed, if you do read the newspaper you are misinformed" ~~ Mark Twain | especially with 'The Hindu' – India's notional noosefaffer! |

நரேந்த்ர மோதி! (ஏப்ரல் 1, 2013 முதல் இன்றுவரை: 38 பதிவுகள்) 8-)

(தலைகீழ்) தேதிவாரியான பதிவுகள்… (அதாவது, புதியன மேலே, பழையவை கீழே)

Written by வெ. ராமசாமி

30/08/2013 at 21:38

%d bloggers like this: